කෘෂිකර්මය

බත සැපයුමට අලුත් ඉලක්ක

ස්වයංපෝෂිත කෘෂි ආර්ථික‍යක් පැවැති ශ්‍රී ලංකාවේ 2014 වනවිට කෘෂි කර්මාන්තයෙන් දළදේශීය නිෂ්පාදනයට ලැබෙන දායකත්වය 10%ක් බව

More News »

add_one