කෘෂිකර්මය

දඹල


ගෝවා


පතෝල


තක්කාලි

ලාංකාවේ උඩරට තෙත් කලාපයේ හැර අනිකුත් සියලුම

වැටකොළු

වැටකොළු ඉතා ජනප්‍රිය එළවළු බෝගයකි. එය පහතරට

අලි පේර රුධිර පිළිකාවට වැට බඳියි

අලිගැටපේරවල ඇති මේදය ලේ පිළිකාවට දිව ඔසුවක් බව

ඉන්නල

හැදින්වීම
අප්‍රිකාවේ සම්භවය වී ලංකාව, ඉන්දියාව, චීනය, ජාවා දූපත්වලට හදුන්වාදී ඇති ඉන්නල ලිබියාවේකුලයට අයත්

More News »

add_one