කුරුණෑගල වී වගාව 103% ක ප්‍රගතියක්

2015-05-18 09:53:00       785
feature-top
පෙර වර්ෂවලට සාපේක්ෂව 2014 සහ 2015 වසරවල කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ වී වගාව 103% ක ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන තිබෙනවා. මහ කන්නයේදී වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ජලය ලබාගන්නා කුඹුරු හෙක්ටයාර් 15 690 ක්ද, සුළු වාරි මාර්ග යටතේ කුඹුරු හෙක්යාර් 34 750 ක් ද, වර්ෂා පෝෂිත යටතේ කුඹුරු හෙක්යාර් 25 410 ක්ද මෙම අස්වැන්න ලබාගැනීමට දායකත්වය ලබාදී ඇති බවයි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ බී.එල්. ගුණතිලක සඳහන් කළේ.

Wmqgd .ekSu ,xldoSm mqj;am; weiqfrks

More News »