අල හා ලොකු ලූනූ බදු පහතට

2015-06-06 10:40:00       764
feature-top
ආනයනික අල සහ ලොකු ලූනු වෙනුවෙන් පනවා ඇති විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව, අල කිලෝවකට පනවා තිබූ  රුපියල් 55 ක ආනයනික විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 30 දක්වාත් ලොකු ලූනූ  සඳහා පනවා තිබූ  ආනයනික විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 30 ක සිට රුපියල් 10 ක් දක්වාත් අඩුකර ඇත.

ඒ අනූව අල කිලෝවකින් රුපියල් 25ක්ද, ලොකු ලූනූ කිලෝවකින් රුපියල් 20ක්ද වශයෙන් බදු අඩු කෙරේ.

Wmqgd .ekSu kK mqj;a m; weiqfrks

More News »