දේශීය වී වගාකිරීමේ ප්‍රථම ස්ථානය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට

2015-06-19 09:23:00       717
feature-top
කාබනික පොහොර භාවිත කොට දේශීය වී වර්ග වගාකිරීමේ දිවයිනේ ප්‍රමුඛත ම දිස්ත්‍රික්කය බවට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය පත් ව තිබේ.

ඒ අනුව මා වී, සුවඳැල්, මඩතමාළු, පච්චපෙරුමාල්, වැනි දේශීය වී වර්ග රුසක් කුඹුරු අක්කර දහසක පමණ වගාකොට අක්කරයකට බුසල් 80ට වඩා ඉහළ ම අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය සමත්ව තිබේ.

පසුගිය මහ කන්නය තුළ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් අරඹූ මේ දේශිය වී වගාව අතිශය සාර්ථක වූ බව ගොවිජන සේවා සහකාර කොමසාරිස් බී.ඒ.එන්. දිල්රුක්ෂි මහත්මිය පැවසුවාය.

ඉදිරි කන්නවල දේශීය වී වගාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ බලාපොරොත්තුව වන අතර කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් දේශිය වී වර්ග වගාකිරීමට ගොවීන් යොමු කරලීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කය මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබේ.Wmqgd .ekSu taIshka r weiqfrks

More News »