පැගිරි කුලයේ ශාක - පලිබෝධ

2017-09-26 11:07:00       599
feature-top
මි.මී. 2ක් පමණ දිග රිදී පාටැති ඉතා කුඩා සළඹයෙකි.
ගැහැණු සළඹයා පත්‍ර හා අංකුර මත බිත්තර දමයි.
පත්‍ර මත දැමූ බිත්තර පුපුරා එන කීටයා පත්‍රවල උච්චර්මයට යටින් පත්‍රය ආහාරයට ගනිමින් ගමන් කරයි.
විශේෂයෙන් ළපටි පත්‍රවල රිදීවන් ඉරි ආකාරයට මේ හානිය දිස්වෙයි.
පත්‍ර හැකිලී රැලි ගැසී විකෘති වෙයි.

සුහුඹුල් පත්‍ර කනින්නා

මර්ධනය

හානි වූ පත්‍ර ඉවත් කිරීම.

විලෝපික කෘමීන් මඟින් ස්වභාවිකව පාලනය වේ.
ගසේ දළු දිග හැරෙන විට සුදුසු කෘමිනාශකයක් ඉසින්න.
ළපටි දළු දිග හැරෙන විට සුදුසු කෘමිනාශකයක් ඉසින්න.
ඩයිමෙතොඒට් 40% මි.ලී. 30ක් ජලය ලීග10ක දියකර ළපටි දළුවලට ඉසින්න.
ට්‍රයික්ලෝරෆෝන් 50% මි.ලී. 30ක් ජලය ලී.10ක දියකර ළපටි දළුවලට ඉසින්න.More News »